О книге:
Ағыбаев А.Н.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірме : Жалпы жєне Ерекше бµлімдер / А.Н.
Ағыбаев; Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық ун-ті. —
Алматы : ЖетІ Жарғы, 2015. — 768 с.